aviva header

Organigram 100x75AVIVA is een vereniging.

Wat betekent dat?
Hoe gaat dat bij ons?

 

 

Doel

Een vereniging is een verzameling mensen (leden) die zich met een bepaald doel georganiseerd hebben. Het is een democratische organisatievorm waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Een vereniging is gebaseerd op Statuten en een Huishoudelijk Reglement. Hierin staat waaraan de gang van zaken binnen de vereniging moet voldoen.

Onze Statuten vermelden als doel van de vereniging:

  • “mogelijkheden te bieden tot volksdansen voor kinderen en volwassenen, waarbij zij tevens probeert de belangstelling te stimuleren voor de internationale folklore in het algemeen”
Dit doen we door enthousiast bezig te zijn met internationale dans, o.a. door middel van:

 

Structuur en bestuur

De structuur is vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging en ziet er schematisch zo uit:

Organigram

Jaarlijks kiezen de leden op de algemene vergadering (voorheen Algemene Ledenvergadering of ALV) bestuursleden. In de vereniging zijn de leden dus de baas!

Het bestuur is hoofdverantwoordelijk voor wat er in verenigingsverband gebeurt. In het Huishoudelijk Reglement staat precies wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn van het bestuur. Bestuursleden zijn volgens een vast schema na een aantal jaren aftredend en herkiesbaar.

Het bestuur is de basis voor de verenigingsstructuur. Het bestaat uit: voorzitter, secretaris, penningmeester (samen het "dagelijks bestuur") en twee "gewone" leden.

Zij voeren beleidstaken uit voor de vereniging als geheel, zoals planning, algehele coördinatie, administratie, financiën en externe contacten. Het bestuur voorziet in beschikbaarheid van dansleiding, zaalruimte en apparatuur en wat verder nodig is voor het goed draaien van de vereniging.

Het bestuur vergadert regelmatig en heeft voortdurend afstemming met alle betrokkenen.

Ieder bestuurslid kan bij zijn of haar taken ervoor kiezen deze zelf uit te voeren, maar kan ze voor een deel ook delegeren aan iemand buiten het bestuur. Zo'n coördinator is er bijvoorbeeld voor ledenadministratie, cursusorganisatie, afstemming tussen dansleiding en bestuur en bij beheer van apparatuur, kostuums, website en verenigingsblad.. De coördinator kan op zijn of haar beurt een commissie (voor vaste taken) of werkgroep (voor tijdelijke activiteiten) inschakelen.

Deze hele organisatie draait op vrijwilligers. Samen zorgen we voor het mogelijk maken, organiseren en zo goed mogelijk laten verlopen van de vaste groepslessen en allerlei extra activiteiten, opdat alle betrokkenen het prima naar de zin hebben!

 

Financiering

Op de algemene vergadering wordt naast het bestuur ook een kascommissie gekozen die toeziet op en verslag doet van het beheer van de financiën.

De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn de contributie van de leden en donateurs en de subsidie van de Gemeente Apeldoorn.

Uitgaven zijn de kosten van dansleiding, zaalhuur, apparatuur, publiciteit, administratie en extra activiteiten. De dansleiding ontvangt een onkostenvergoeding volgens landelijk geldende norm. AVIVA gebruikt professionele geluidsapparatuur die in vijf jaar wordt afgeschreven. Extra activiteiten worden altijd apart begroot en gaan alleen door wanneer ze de begroting niet zullen overschrijden.

AVIVA doet mee aan de landelijke Grote Clubactie. De opbrengst hiervan wordt gebruikt om bijzondere activiteiten zoals een lustrum te bekostigen.